Współpraca

Straż Miejska Świdniku działa w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, która nakłada na tę formację podstawowy katalog zadań. Jednym z nich jest „inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym”. Działalność profilaktyczna (edukacyjna i informacyjna) realizowana przez Straż Miejską Świdnika obejmuje zasadnicze cele profilaktyki uniwersalnej: promocję zdrowego stylu życia, edukację ekologiczną oraz zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych.

Do zadań strażników należy:

 • prowadzenie działań profilaktycznych w ramach ustawowych kompetencji Straży;
 • upowszechnianie i promowanie działalności Straży w zakresie profilaktyki;
 • opracowywanie programów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców;
 • realizowanie w placówkach oświatowo-wychowawczych programów profilaktycznych;
 • zapobieganie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży oraz współpraca w tym zakresie ze szkołami, Policją oraz Sądami;
 • planowanie, inspirowanie i organizowanie działań z zakresu prewencji mającej na celu zmniejszenie skali zjawisk patologicznych;
 • pozyskiwanie wsparcia rzeczowego i finansowego na pomoce dydaktyczne oraz nagrody;
 • opracowywanie harmonogramów spotkań w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych na terenie miasta;
 • prowadzenie statystyki działań profilaktycznych;
 • opracowywanie regulaminów konkursowych;
 • stała współpraca ze szkołami, przedszkolami, placówkami oświaty, urzędami, instytucjami i organizacjami w zakresie profilaktyki społecznej oraz profilaktyki uzależnień.

 

Zapraszamy wszystkich do podjęcia wspólnych ze Strażą Miejską działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Stale współpracujemy z: