Klauzula informacyjna

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

 

Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Straż Miejska w Świdniku z siedzibą 21-040 Świdnik, ul. Generała J. Hallera 9, zwany dalej Administratorem;

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych u Administratora: e-mail: iod@e-swidnik.pl, tel. 81 751-76-19; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
  • realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa , zawarte umowy lub udzielona przez Panią/ Pana zgoda.

posiada Pani/Pan prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  • przenoszenia danych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zdefiniowany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Straży Miejskiej w Świdniku.