Pieniądze na bezpieczeństwo.

Przedstawiciele władz miasta i świdnickiej Straży Miejskiej otrzymali ministe­rialną promesę na 100 tys. zł. Pieniądze zostaną wydane na zakup defibrylatorów, kasków i kamizelek dla młodych rowerzystów oraz zestawów doświetlających przejścia dla pieszych. Miejskim mundurowym już trzeci raz udało się sięgnąć po rządowe dofinansowanie.

 fot. A. Mitura

– Program „Razem bezpieczniej” mo­bilizuje do współpracy społeczności lokalne. Bezpieczeństwo to jedna z najważniejszych wartości, jakich wszyscy potrzebujemy – mówił na wtorkowej uroczystości Jarosław Zieliński, wiceminister spraw we­wnętrznych i administracji.

Podczas niej promesy odebrali przedstawiciele 104 samorządów i instytucji pozarządowych. Wszyscy przygotowali projekty, które mają podnosić poziom bezpieczeństwa. Wśród odbierających rządowe do­finansowanie znaleźli się również Ewa Jankowska, sekretarz miasta i Janusz Wójtowicz, komendant świdnickiej Straży Miejskiej. Mun­durowym już po raz trzeci udało się zdobyć dotację z ministerialnego projektu. Tym razem kwota dofinan­sowania opiewa na 100 tys. zł.

– Wkład własny do projektu przeka­że Urząd Miasta. Będzie on wynosił nieco ponad 21 tys. zł – wyjaśnia Ja­nusz Wójtowicz.

Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup specjalnych zestawów dla młodych cyklistów przygotowują­cych się do zdobycia karty rowero­wej. W ich skład będzie wchodziło 450 kasków i tyle samo kamizelek odblaskowych.

Do kolejnych instytucji na terenie miasta trafią również defibrylatory.

– Chcemy w takie urządzenia za­opatrzyć wszystkie miejskie szkoły. Dodatkowo zostaną w nich również przeprowadzone szkolenia z pierw­szej pomocy i obsługi defibrylato­rów – wymienia komendant SM.

Ostatnim zakupem wpisanym do projektu są dwa aktywne przejścia dla pieszych. Pulsujące znaki będą informować kierowców, że do pa­sów zbliża się przechodzień. Wiado­mo, że w taki sposób będą dodat­kowo oznakowane miejskie drogi. We wskazaniu konkretnych miejsc pomoże policja.