Ruszamy z projektem „Widzę-Reaguję” w ramach rządowego programu „Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”.

Projekt ,,WIDZĘ-REAGUJĘ” – POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W GMINIE MIEJSKIEJ ŚWIDNIK jest kompleksową odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby mieszkańców związane z bezpieczeństwem, w tym również z monitoringiem. Na starcie programu zapraszamy do udziału w ankiecie, celem wskazania miejsc niebezpiecznych, miejsc gdzie należy zamontować kamery, a także dodatkowe oznakowania przejść dla pieszych. Wśród osób biorących udział w ankiecie na zorganizowanym w październiku festynie wylosujemy nagrody.

Od 2002 r. w Świdniku funkcjonuje system monitoringu wizyjnego. Do 2016 r. był już kilkukrotnie rozbudowywany. Przed podjęciem decyzji o rozbudowie monitoringu Straż Miejska w Świdniku we współpracy z Urzędem Miasta prowadziła konsultacje społeczne w formie wywiadów z mieszkańcami na temat zwiększenia poziomu bezpieczeństwa na terenie miasta. Mieszkańcy jednoznacznie wskazali, że problemem dla nich jest brak poczucia bezpieczeństwa w miejscach publicznych (szczególnie wieczorem i w nocy) oraz wynikającą z tego potrzebę rozbudowy oraz unowocześnienia monitoringu. Mieszkańcy często podkreślali, że sama obecność kamery powoduje, że jest bezpieczniej. Wskazywali, że w związku z monitoringiem rośnie nie tylko bezpieczeństwo osobiste, ale również – a nawet przede wszystkim – szeroko pojęty porządek publiczny, ochrona mienia – głównie przed wandalizmem, zabezpieczenie przed obecnością w najbliższym otoczeniu niepożądanych osób. Monitoring działa prewencyjnie odstraszając potencjalnych sprawców przestępstw. Mieszkańcy podkreślali, iż nie odczuwają, na co dzień obecności kamer w swoim otoczeniu nie wyrażali obaw związanych z potencjalnymi problemami i ingerencją w ich prywatność. Jednocześnie problemem jest widoczny brak wiedzy mieszkańców na temat zasad funkcjonowania monitoringu i swoich praw związanych z jego funkcjonowaniem oraz potrzeba realizacji działań zwiększających wiedzę w tym zakresie. W ramach prowadzonych konsultacji mieszkańcy wskazywali, gdzie według nich powinny zostać zamontowane kamery, co zostało uwzględnione w ich ostatecznej lokalizacji obecnie funkcjonującego systemu monitoringu.

Potrzebę rozbudowy systemu potwierdza również rekomendacja projektu Komendy Powiatowej Policji w Świdniku wskazującej na obszary stanowiące problemy mieszkańców z bezpieczeństwem.

Zadania wynikające z potrzeb społeczności realizowane są przez szereg instytucji, przede wszystkim przez: Straż Miejską, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejskie Centrum Profilaktyki, Miejskie Centrum Usług Socjalnych, jak również przez placówki oświatowe takie jak przedszkola i szkoły. W projekcie za priorytetowy uznajemy tworzenie infrastruktury niezbędnej dla poprawy bezpieczeństwa społeczeństwa. Dodatkowym atutem w realizacji projektu jest wiedza, doświadczenie i umiejętności pracowników Straży Miejskiej, Urzędu Miasta i instytucji zaangażowanych w realizacji projektu. Mamy nadzieję, że dzięki temu powstanie nowoczesny system systemu wczesnej interwencji i wsparcia mieszkańców. Dodatkowo podjęcie budowy takiego systemu wynika z założenia, że zdecydowanie lepiej jest zapobiegać niekorzystnym zjawiskom społecznym, niż później niwelować ich skutki.

Zachęcamy zatem do licznego udziału w ankiecie pod następującym linkiem http://widzereaguje.strazmiejskaswidnik.pl/ankieta/ . Pod tym adresem będzie można wskazać nie tylko miejsca niebezpieczne, ale też zaproponować zamontowanie kamer, dodatkowego oznakowania przejścia dla pieszych zwiększającego bezpieczeństwo, a przy okazji zdobyć nagrodę za udział w ankiecie (dot. osób, które dobrowolnie podadzą swoje dane osobowe). Nagrody zostaną rozlosowane podczas festynu zorganizowanego w październiku br. (niebawem poinformujemy o terminie i miejscu jego realizacji). Na tej stronie będą tez zawarte kolejne informacje na temat realizacji programu.

JW